ბიუროს სტრუქტურა


ბიუროს უფროსი

შიდა ინსპექტირების დეპარტამენტი

ბიუროს უფროსის პირველი
მოადგილე

ბიუროს უფროსის
მოადგილე

ბიუროს უფროსის
მოადგილე

ბიუროს უფროსის
მოადგილე

იურიდიული
სამმართველო

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტი

კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ეკონომიკური
დეპარტამენტი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

საქმისწარმოების სამმართველო

ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობისა და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო

© 2021 ყველა უფლება დაცულია - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო