ვაკანსიები, სტაჟიება

მიმდინარე ვაკანსიები

დასრულებული ვაკანსიები

სტაჟიება


თანამშრომლები

ბიუროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში


ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ