საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირები


სამართლებრივი აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #219

ბრძანება საჯარო ინფორმაციის შესახებ პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის თაობაზე

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 37¹

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 40

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 49


ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები და გასაჩივრების წესი

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუშები

საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში