სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მათი შესრულების შესახებ ინფორმაცია

ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიების და დანამატების შესახებ

ბიუროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული საწვავის ხარჯები

ბიუროს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება

სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

ინფორმაცია ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ